ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 20ης/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ (έκτακτης)

Στη Σμίνθη, την Τρίτη 30 Ιουλίου 2019 και ώρα 15:00 συγκεντρώθηκε εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μύκης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων της υπ' αρίθμ. 4915/30-7-2019 πρόσκλησης του προέδρου

1ο Θέμα: Κατεπείγουσα προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών για το απορριμματοφόρο ΚΗΗ 5273, προϋπολ. 3.100,00€

2ο Θέμα: Κατεπείγουσα προμήθεια σκυροδέματος συνολικού προϋπολογισμού 756,09€