ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018