ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 22ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ

Στη Σμίνθη, την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11.00π.μ. συγκεντρώθηκε τακτικά η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μύκης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των θεμάτων της υπ' αρίθμ. 6481/16-09-2019 πρόσκλησης του προέδρου

1ο έκτακτο Θέμα: Κατεπείγουσα απολύμανση-απεντόμωση της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων του οικισμού Μύκης

1ο Θέμα: Εκλογή αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής

2ο Θέμα: Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Μύκης οικονομικού έτους 2020

3ο Θέμα: Ορισμός υπολόγου Χ.Ε. Προπληρωμής για την επέκταση Φ.Ο.Π. στον οικισμό Λίβα και την μετατόπιση Φ.Ο.Π. στον οικισμό Κενταύρου

4ο Θέμα: Διαγραφή χρεών οφειλετών του Δήμου Μύκης (Καραχότζα Χασάν κ.λπ.)

5ο Θέμα: Ανάθεση εργασιών σε δικηγόρο - παροχή γνωμοδότησης

6ο Θέμα: Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του αποτελέσματος και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: "Ασφαλτόστρωση δρόμων σε οικ. Δ.Κ. Εχίνου και Δ.Ε. Κοτύλης, Θερμών και Σατρών", προϋπολογισμού 50.000,00€

7ο Θέμα: Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του αποτελέσματος και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: "Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις σε οικισμούς Δ.Κ. Εχίνου και Δ.Ε. Κοτύλης και Σατρών", προϋπολογισμού 45.000,00€ με Φ.Π.Α.

8ο Θέμα: Κατεπείγουσα ανάθεση για την αλλαγή ελαστικών στο όχημα ΚΗΙ 1478 του Δήμου Μύκης