Προσλήψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ (ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ GRADER ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΟΥ JCB) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΥΚΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ GRADER ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΟΥ JCB)

Αναρτήθηκαν σήμερα, Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018 στη "ΔΙΑΥΓΕΙΑ": η συνολική ονομαστική κατάταξη υποψηφίων, οι πίνακες κατάταξης-βαθμολογίας υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2018, καθώς και ο πίνακας διοριστέου για την πρόσληψη ενός (1) ΔΕ χειριστή μηχανημάτων έργου στο Δήμο Μύκης και έχουν ως εξής:

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ

Αναρτήθηκαν σήμερα 8/6/2018 στην "Διαύγεια" οι πίνακες (ονομαστικοί, βαθμολογίας & κατάταξης, απορριπτέων και Διοριστέου)

της προκήρυξης 168/2-5-2018 για την πρόσληψη Διευθυντή επι θητεία της Κοινοφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μύκης (Κ.Δ.Ε.Μ.).

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 2/2017

Αναρτήθηκαν την 10/1/2018 στην "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" τα αποτελέσματα της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2017

Δείτε τους παρακάτω πίνακες:

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (γκρέιντερ ή JCB)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΥΟ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΥΚΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8μηνης διάρκειας) δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μύκης.

Αιτήσεις υποβάλλονται από την επομένη μέρα της δημοσίευσης της περίληψης ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο και για δέκα ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή από Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2017 εώς και Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018.

Αναλυτικές πληροφορίες αλλά και τα σχετικά έντυπα μπορούν να ανακτηθούν από τους παρακάτω συνδέσμου:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΟΧ 1Α/2017

Πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης ισοβαθμούντων υποψηφίων ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ της ΣΟΧ 1Α/2017 ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες υλοποίησης  του υποέργου "Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμου Μύκης...

 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 1Α/2017 "ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ"

Αναμορφωμένος πίνακας κατάταξης - μετά από διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης ισοβαθμούντων - κλάδου ΔΕ, ειδικότητας ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ της ΣΟΧ 1Α/2017, Κέντρα Κοινότητας Δήμου Μύκης...

 

Pages