Επικαιρότητα

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή έργου.

Ο Δήμος Μύκης διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου , με συνοπτικό διαγωνισμό  για την κατασκευή του έργου:  «Έργα υποδομής οικισμών Δ.Ε. Θερμών"», 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της 13478/23.08.2017 διακήρυξης και  καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά.

Pages

Πρόσκληση - Παραλαβή εντύπων κατανομής βοσκήσιμης γαίας

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος κτηνοτρόφος , στον οποίο έχει κατανεμηθεί βοσκότοπος εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μύκης , να προσέλθει άμεσα στο γραφείο αγροτικής παραγωγή του Δήμου Μύκης , προκειμένου ενυπόγραφα να λάβει γνώση και να παραλάβει το έντυπο κατανομής βοσκήσιμης γαίας που τον αφορά.

Pages