ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού (Άνω των ορίων) για την Σύμβαση Προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 12 ΟΙΚΙΣΜΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ https://www.dimosmykis.gr/wp-content/uploads/2023/08/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΜΕ-ΑΔΑΜ.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1https://www.dimosmykis.gr/wp-content/uploads/2023/08/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-1-–-Τεχνική-Περιγραφή_signed.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2https://www.dimosmykis.gr/wp-content/uploads/2023/08/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-2-–-Τεχνικές-Προδιαγραφές-με-Διαβούλευση.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3https://www.dimosmykis.gr/wp-content/uploads/2023/08/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-3-–-Πίνακες-Υλικών-ανά-ΤΣΕ_signed.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4https://www.dimosmykis.gr/wp-content/uploads/2023/08/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-4-–-Διαστασιολόγηση-Προγραμματιζόμενης-Μονάδας-και-Σήματα-Αυτοματισμού_signed.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5https://www.dimosmykis.gr/wp-content/uploads/2023/08/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-5-–-Τιμολόγιο-Μελέτης-Προμήθειας_signed.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6https://www.dimosmykis.gr/wp-content/uploads/2023/08/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-6-–-Προϋπολογισμός-Μελέτης-Προμήθειας_signed.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7https://www.dimosmykis.gr/wp-content/uploads/2023/08/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-7-–-Ειδική-Συγγραφή-Υποχρεώσεων-και-Γενική-Συγγραφή-Υποχρεώσεων_signed.pdf

ΠΑΡΑΤΗΜΑ 8https://www.dimosmykis.gr/wp-content/uploads/2023/08/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-8-Ευρωπαϊκό-Ενιαίο-Έγγραφο-Σύμβασης-_ΕΕΕΣ.pdf

ΠΑΡΑΤΗΜΑ 9https://www.dimosmykis.gr/wp-content/uploads/2023/08/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-9-–-Υπόδειγμα-Τεχνικής-Προσφοράς.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10https://www.dimosmykis.gr/wp-content/uploads/2023/08/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-10-–-Υπόδειγμα-Οικονομικής-Προσφοράς-και-Τιμολογίου-Προσφοράς.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11https://www.dimosmykis.gr/wp-content/uploads/2023/08/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-11-–-Μελέτη-Επικοινωνίας-ΤΣΕ_signed.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12https://www.dimosmykis.gr/wp-content/uploads/2023/08/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-12-Σχέδια-Μελέτης_signed.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13https://www.dimosmykis.gr/wp-content/uploads/2023/08/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-13-–-Ενημέρωση-επεξεργασίας-προσωπικών-δεδομένων_signed.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14https://www.dimosmykis.gr/wp-content/uploads/2023/08/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-14-Σχέδιο-σύμβασης.pdf_signed.pdf

ESPD REQUEST V2https://www.dimosmykis.gr/wp-content/uploads/2023/08/espd-request-v25-1.pdf_signed.pdf

APOFASH 80-2023https://www.dimosmykis.gr/wp-content/uploads/2023/08/Απόφαση-80-2023-ΑΔΑ-92Λ5ΩΚΛ-ΞΥΖ.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ε.Ε. ΑΔΑΜhttps://www.dimosmykis.gr/wp-content/uploads/2023/08/ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-Ε.Ε.-ΜΕ-ΑΔΑΜ.pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣhttps://www.dimosmykis.gr/wp-content/uploads/2023/08/ΨΒ39ΩΚΛ-ΘΧΘ.pdf-ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf