ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΆ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΧΙΝΟΥ εκτιμώμενης αξίας 1.253.779,80 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%),

Στο πλαίσιο εφαρμογής της παραγράφου 4 του άρθρου 70 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, και ενόψει της διενέργειας διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Πρόσκληση σύγκλησης Εκτελεστικής Επιτροπής Δ. Μύκης

                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Σμίνθη, 15/04/2022                 ΔΗΜΟΣ  ΜΥΚΗΣ                                                                                       Αριθ. Πρωτ.: 2540 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                            Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η  (1η) Π Ρ Ο