Επικαιρότητα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ (ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ GRADER ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΟΥ JCB) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΥΚΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ GRADER ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΟΥ JCB)

Αναρτήθηκαν σήμερα, Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018 στη "ΔΙΑΥΓΕΙΑ": η συνολική ονομαστική κατάταξη υποψηφίων, οι πίνακες κατάταξης-βαθμολογίας υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2018, καθώς και ο πίνακας διοριστέου για την πρόσληψη ενός (1) ΔΕ χειριστή μηχανημάτων έργου στο Δήμο Μύκης και έχουν ως εξής:

 

Pages