Επικαιρότητα

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκτέλεση των εργασιών ελέγχου λειτουργίας, ρύθμισης, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, των Αντλιοστασίων Λυμάτων και των Αντλιοστασίων Ύδρευσης του Δήμου Μύκης, όπως περιγράφεται στην υπ΄ αριθ. 2/2018 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου :

"Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στους οικισμούς Μάνταινα και Κότινο"

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Θεώρηση αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου

Καλούνται οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Μύκης ,  επαγγελματίες πωλητές υπαίθριου εμπορίου , να προσέλθουν στο γραφείο αδειοδοτήσεων & εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου για τη θεώρηση των αδειών τους.

Pages

Pages