Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μύκης

Tα Κέντρα Κοινότητας είναι μια νέα δομή που θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4368 (ΦΕΚ 21 Α΄/21.02.2016) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση με Α.Π. Δ23/ΟΙΚ. 14435/1135/29.03.2016 που ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας τους (ΦΕΚ 854 Β’/30.03.2016).

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας.

Τίτλος έργου: Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών για την παρακολούθηση των δικτύων ύδρευσης 12 οικισμών του Δήμου Μύκης Στόχος του Δήμου, είναι να δημιουργηθεί ένα Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου (ΚΣΕ). Στο ΚΣΕ θα

Καλλιέργεια πηγής στην περιοχή του Δημαρίου και μεταφορά νερού για την ενίσχυση των δικτύων ύδρευσης Μελιβοίων και Εχίνου

Αντικείμενο είναι ο σχεδιασμός μίας διάταξης εξωτερικού υδραγωγείου, η οποία θα ενισχύσει την τροφοδοσία των υφιστάμενων δεξαμενών των οικισμών Μελιβοίων και Εχίνου εκμεταλλευόμενη μία φυσική πηγή  η οποία εντοπίζεται 2,5 km βορειανατολικά του οικισμού Δημαρίου.

Τοπικό Χωρικό Σχέδιο Δήμου Μύκης

Εκπόνηση του Τοπικού Χωρικού Σχεδίου (Τ.Χ.Σ.) βάσει του Νέου Χωροταξικού Νόμου 4447/2016 «Χωρικός Σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», στα όρια του Καλλικρατικού Δήμου Μύκης όπως αυτά καθορίστηκαν με το Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Βελτίωση Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης Οικισμών Δήμου Μύκης

Αντικείμενο αποτελεί η βελτίωση – αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης οικισμών του Δήμου Μύκης. Το έργο αυτό σχεδιάζει παρεμβάσεις οι οποίες αφορούν τους οικισμούς Θερμών, Πάχνης, Ωραίου, Εχίνου, Μάνταινας, Μύκης, Κενταύρου, Προσηλίου, Άλματος, Ζουμπουλίου, Αρναούτ, και

Σύνταξη Μελέτης Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης MASTER PLAN Δήμου Μύκης

Αφορά την εκπόνηση της μελέτης του Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης του Δήμου  Μύκης βάσει του εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (GR 12 – Θράκης / ΦΕΚ 4680/Β/29.12.2017 και περιλαμβάνει τα