Επικαιρότητα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Μύκης προκηρύσσει με συνοπτικό διαγωνισμό διαδικασία επιλογής αναδόχου για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: "Προμήθεια σκυροδέματος Δήμου Μύκης", προϋπολογισμού 29.991,57€.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Μύκης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες προσφορές για την ανάθεση του έργου: "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Κ. ΜΥΚΗΣ και Τ.Κ. ΩΡΑΙΟΥ", προϋπολογισμού μελέτης 56.480,00€ με Φ.Π.Α. 24%.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Μύκης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής στο σύνολο της προμήθειας για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας - τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Μύκης.
 

Pages